கிருஷ்ண பக்தியில் பிரம்மச்சர்யம்

Author: Bhakti Vikāsa Swami Language: தமிழ் (Tamil)
Publisher: Bhakti Vikas Trust Publication Year: 2012
The preview of the book is not available now.


Order in bulk

If you would like to order more than 10 copies, then please fill in the form:

Number of copies*:
 
First Name*:
Last Name*:
 
Address*:
City*:
Country*:
State:
Zip/Postal Code*:
 
E-mail*:
Phone Number:
Note:
  * Required fields to be filled in
  
 

BOOK DESCRIPTION

இந்த புத்தகத்தை பிரமச்சர்ய வாழ்க்கைக்கான ஒரு துணைவன் எனலாம். இப்புத்தகத்தின் முதல் பாகத்தில் பிரம்மசர்யத்தின் பல அம்சங்களைப் பற்றிய விரிவான விளக்கங்களும் அவற்றைப் பின்பற்றும் வழிமுறைகளும் தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது.  இரண்டாம் பாகம் ஸ்ரீல பிரபுபாதாவின் புத்தகங்கள், உபன்யாசங்கள் மற்றும் கடிதங்களிலிருந்து (பிரம்மச்சர்யம் தொடர்பாக) எடுக்கப்பட்ட மேற்கோள்களின் தொகுப்பாகும்.

கிருஷ்ண பக்திக்கு புதிதாக வந்த பிரம்மசாரிகளுக்கு மட்டுமல்ல. தங்கள் ஆன்மீக வாழ்வை விருத்தி செய்ய விரும்பும் அனைத்து தரப்பட்ட பக்தர்களுக்கும் இப்புத்தகம் விரும்பத்தக்கதாகவும் பேருதவியாகவும் திகழும்.

ADDITIONAL INFORMATION


Full Title கிருஷ்ண பக்தியில் பிரம்மச்சர்யம்
Binding Paperback
Pages 272
ISBN 81-902332-3-8
Table of Contents