જય શ્રીલ પ્રભુપાદ!

Author: Bhakti Vikāsa Swami Language: ગુજરાતી (Gujarati)
Publisher: Bhakti Vikas Trust Publication Year: 2010
The preview of the book is not available now.


Order in bulk

If you would like to order more than 10 copies, then please fill in the form:

Number of copies*:
 
First Name*:
Last Name*:
 
Address*:
City*:
Country*:
State:
Zip/Postal Code*:
 
E-mail*:
Phone Number:
Note:
  * Required fields to be filled in
  
 

BOOK DESCRIPTION

શ્રીલ પ્રભુપાદ ના દિવ્ય ગુણોના વર્ણનનો અંત જ નથી અને તેનું વર્ણન કરતાં અમને ક્યારેય પણ અટકી જવાની ઈચ્છા થતી નથી. તેમની સિદ્ધિઓથી સંકલાયેલા તેમના ગુણો તેમને અસાધારણ રીતે એક મહાન દિવ્ય વ્યક્તિત્વ તરીકે નિઃશંકપણે પ્રસ્થાપિત કરે છે.

કૃષ્ણભાવનામય અંદોલન ના આગળ ચાલુ રાખેલા પ્રસરણનું નિરીક્ષણ કરી રહેલા, શ્રીલ પ્રભુપાદ હજુ આપણી સાથે જ છે. અમે આશા રાખી શકીએ છીએ કે જો આપણે માત્ર તેમના ઉપદેશોને અનુસરીએ, તો ઘણી આશ્ચર્યજનક બાબતો બનશે, જેની હાલ ભાગ્યેજ કલ્પના કરી શકીશું.

ADDITIONAL INFORMATION


Full Title જય શ્રીલ પ્રભુપાદ!
Binding Paperback
Pages 240
ISBN
Table of Contents