શ્રીલ પ્રભુપાદના મારાં સંસ્મરણો

Author: Bhakti Vikāsa Swami Language: ગુજરાતી (Gujarati)
Publisher: Bhakti Vikas Trust Publication Year: 2010

ORDER

The preview of the book is not available now.


Order in bulk

If you would like to order more than 10 copies, then please fill in the form:

Number of copies*:
 
First Name*:
Last Name*:
 
Address*:
City*:
Country*:
State:
Zip/Postal Code*:
 
E-mail*:
Phone Number:
Note:
  * Required fields to be filled in
  
 

BOOK DESCRIPTION

 

અદ્યતન યુગમાં પૃથ્વીનું ગૌરવ વધારવા, એક ઈસ્કોનના સંન્યાસી તેમના થોડાક પણ મૂલ્યવાન, સૌથી વધુ મહત્વશીલ વ્યક્તિના સસ્મરણોને તાજા કરે છે.

ઉપરાંત બીજાં લખાણો:

  • વિયોગમાં શ્રીલ પ્રભુપાદની સેવા કરવા વિશે
  • શ્રીલ પ્રભુપાદની સેવામાં દૃઢપણે બોલવુ 

 

ADDITIONAL INFORMATION


Full Title શ્રીલ પ્રભુપાદના મારાં સંસ્મરણો
Binding Hardcover
Pages 230
ISBN 978-81-908292-8-1
Table of Contents