వాల్మీకి రామాయణం -- శ్రీరాముని దివ్యచరితం

Author: Bhakti Vikāsa Swami Language: తెలుగు (Telugu)
Publisher: Bhakti Vikas Trust Publication Year: 2012

ORDER

Please select your country:

INR 170.00Hardcover4-7 days
INR 239.00Hardcover3-4 days
INR 279.00Paperback3-4 days
US$8.50Hardcover3-4 weeks

The preview of the book is not available now.


Order in bulk

If you would like to order more than 10 copies, then please fill in the form:

Number of copies*:
 
First Name*:
Last Name*:
 
Address*:
City*:
Country*:
State:
Zip/Postal Code*:
 
E-mail*:
Phone Number:
Note:
  * Required fields to be filled in
  
 

BOOK DESCRIPTION

రామాయణం సీతారాముల దివ్యచరితం. వాల్మీకి విరచితమై, లవకుశల ప్రవచితమై, మధురవాజ్ఞయ మనోహరమై, భక్తిభావనమృతమై, సప్తకాండల, సమన్వితమై, శుద్ధభక్తుల జీవితమై తరతరాలనుండి ఆబాలగోపాలాన్ని ఆకట్టుకుంటున్న ఈ మహాకావ్యాన్ని చదివి మీ జీవితం సార్ధకం చేసుకోండి. 

ADDITIONAL INFORMATION


Full Title వాల్మీకి రామాయణం -- శ్రీరాముని దివ్యచరితం
Binding Hardcover
Pages 600
ISBN 81-902332-0-3
Table of Contents