શ્રીલ પ્રભુપાદના મારાં સંસ્મરણો

Author: Language:
Publisher: Bhakti Vikas Trust Publication Year: 2010

 

અદ્યતન યુગમાં પૃથ્વીનું ગૌરવ વધારવા, એક ઈસ્કોનના સંન્યાસી તેમના થોડાક પણ મૂલ્યવાન, સૌથી વધુ મહત્વશીલ વ્યક્તિના સસ્મરણોને તાજા કરે છે.

ઉપરાંત બીજાં લખાણો:

  • વિયોગમાં શ્રીલ પ્રભુપાદની સેવા કરવા વિશે
  • શ્રીલ પ્રભુપાદની સેવામાં દૃઢપણે બોલવુ 

 

Full Title શ્રીલ પ્રભુપાદના મારાં સંસ્મરણો
Binding Hardcover
Pages 230
ISBN 978-81-908292-8-1
Table of Contents