શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ

Author: Language:
Publisher: Bhakti Vikas Trust Publication Year: 2010

ORDER

Paperback
4-7 days Paperback INR 50.00 Buy Now

ભગવાન શ્રી ચૈતન્યમહાપ્રભુએ પ્રદાન કરેલો કૃષ્ણભાવનામૃતનો નિર્મળ પથ હવે વિશ્વભરના  લાખો લોકો અનુસરે છે. કૃષ્ણના પવિત્ર નામોના કીર્તન અને પરમાનંદમાં નર્તન કરતા, તેઓ ફક્ત કૃષ્ણ પ્રેમ જંખે  છે અને ભૌતિક સુખ ને તુચ્છ ગણે છે. આ પુસ્તિકા આ ગ્રહમંડળને  અનુગ્રહિત  કરતા ભગવાન ના ઉદરાતમ અવતાર શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુને જીવન અને ઉપદેશોના સાધરણ ખ્યાલ આપે છે.

Full Title શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ
Binding Paperback
Pages 176
ISBN 978-81-902332-5-5
Table of Contents